Prezentul document confirmă angajamentul irevocabil al S.C. Event Age Consulting SRL, societate autorizată şi licenţiată a Expense Reduction Analysts® Ltd. în vederea desfăşurării activităţii în România, numită în continuare Expense Reduction Analysts® Local (ERAL), RO 15315104, J40/21295/2008, cu sediul in Bulevardul Pipera Nr.198/4, 077190, Voluntari, jud. Ilfov, de a oferi resurse ca personal auxiliar … (Client) şi Societăţilor Afiliate enumerate mai sus, pentru a analiza anumite Categorii de Costuri, în scopul identificării oportunităților de reducere a costurilor, urmat de sprijinirea implementării opțiunilor de reducere a costurilor selectate de către client. Prezentul document și Programul de lucru aferent constituie Contractul de Client încheiat ca urmare a și în termenii și condițiile de mai jos. Clientul este de acord să sprijine ERAL în vederea finalizării tuturor etapelor din fiecare Proiect pentru fiecare Categorie de Cost până la depunerea Raportului de Opțiuni, şi implementarea opțiunilor selectate dacă este posibil.

Angajamentul ERAL: Daca nu este identificata nici un fel de reducere a costurilor, nu se va percepe nici un tarif pentru serviciile noastre!


 1. Obligaţiile ERAL:
 1. Să păstreze toate informațiile primite de la Client în strictă confidențialitate și să informeze Clientul cu privire la progresele realizate în cursul analizei fiecărei Categorii de Cost din proiect în curs de analiză, în toate stadiile relevante ale procesului.
 2. Să aibă întotdeauna o atitudine de respect față de relațiile existente între Client și furnizorii săi și, cu excepția cazului în care se specifică altfel, să includă acești furnizori în proces.
 3. Să acționeze cu bună-credință în toate relațiile cu Clientul și să ofere Clientului servicii profesioniale și etice.
 4. Să nu accepte nici un fel de taxe sau alte retribuții din partea furnizorilor propuși Clientului sau să acționeze în vreun fel ca agent sau broker pentru furnizori în legatură cu prezenta convenţie.
 5. Să se consulte cu clientul pentru a determina și a evalua cerințele actuale de calitate și nevoile de servicii, de utilizare și a costurilor actuale și să acorde sa le ia în considerare în elaborarea oricăror noi opțiuni de aprovizionare.
 6. Să furnizeze Clientului un raport scris (Raport de Situație), în care să detalieze acordurile existente între Client şi furnizorii acestuia, inclusiv prețul curent pe unitate și costurile anuale ale fiecărei Categorii de Cost din proiect (Prețul de Referință), care va servi ca bază pentru evaluarea viitoarelor reduceri de costuri generate. În cazul în care ERAL întrevede posibilități reduse sau inexistente de reducere a costurilor, nu se va percepe nici un tarif pentru Raportul de Situație; ERAL nu va mai efectua nici un fel de activitate legată de Categoria respectivă de Costuri, iar Analiza Proiectului va fi considerată încheiată.
 7. In cazul în care se găsește o oportunitate de îmbunătățire, ERAL să se adreseze furnizorilor în numele Clientul, folosind expertiza proprie, procese, instrumente și resurse specifice pentru a obține angajamente din partea furnizorilor pentru soluții de reducerea costurilor care să îndeplinească cerințele generale ale Clientului. În unele situaţii pot fi utilizate în vederea îmbunătățirilor noi moduri de lucru, procese sau proceduri.
 8. Să furnizeze Clientului un raport scris (Raportul de Opțiuni) care să conțină economiile identificate pe baza reducerii de cost măsurabile disponibile Clientului, luând în considerare criteriile de calitate și servicii specificate în Raportul de Situație și să asiste Clientul în implementarea ulterioară a opțiunilor selectate de reducere a costurilor.
 9. Să monitorizeze performanța furnizorilor în timpul Perioadei de Monitorizare pentru fiecare Categorie de costuri din proiect și periodic (lunar sau trimestrial) să furnizeze Clientului rapoarte scrise (Rapoarte de Performanță) în care să detalieze reducerea costurilor realizate, pe baza consumului real al Clientului în cadrul perioadei analizate și conformitatea cu noile acorduri semnate cu furnizorii.
 10. Clientul se obligă:
 1. Să păstreze stricta confidențialitate a tuturor informațiilor furnizate de către ERAL, inclusiv cu privire la propunerile furnizorilor în legătură cu fiecare Categorie de costuri și să obțină acordul prealabil scris al ERAL de a divulga informaţii oricărei terțe părți.
 2. Să acționeze cu bună credință în toate relațiile sale cu ERAL și să ofere ERAL servicii profesionale și etice.
 3. Să ofere ERAL, în termen de maximum 30 de zile de la data semnării Contractului de Client, până la sfârșitul Perioadei de Analiză acces la, sau copii ale tuturor datelor relevante de facturare, contractele de furnizare și acordurile pentru toate locațiile Clientului pentru fiecare Categorie de Cost din proiect care este în curs de analiză.
 4. Să contracteze ERAL pe bază de exclusivitate pe durata Contractului de Client, pentru fiecare Categorie de costuri. Clientul nu va duplica activitatea ERAL și nu va folosi personalul propriu fost sau prezent și nu va angaja nicio terță parte pentru a furniza servicii similare cu cele oferite de ERAL conform Contractului de Client înainte de implementarea completă a Livrării Optime a Proiectului pentru fiecare Categorie de costuri din proiect.
 5. Să notifice ERAL cu privire la orice oferte primite în timpul Perioadei de Analiză, direct sau indirect, de la furnizori, inclusiv, dar nu limitat la acei furnizori identificați în Raportul de Opțiuni cu privire la fiecare Categorie de costuri din proiectul în curs de analiză.
 6. Ca până la implementarea completă a Livrării Optime a Proiectului, Clientul va redirecționa orice întrebări sau oferte nesolicitate din partea furnizorilor către ERAL pentru evaluare și includerea acestora în analiza și rezultatele ERAL.
 7. Să valideze în scris Prețurile de Referință prezentate în Raportul de situație al ERAL. În cazul în care, după 15 zile calendaristice de la prezentarea acestui raport, ERAL nu a primit nici o notificare de la Client, Raportul de Situație, inclusiv Prețurile de Referință vor fi considerate ca acceptate de către Client.
 8. Să valideze, în scris, reducerile de cost disponibile prezentate în Raportul de Opțiuni și să confirme Livrarea Optimă a Proiectului oferită de ERAL; în cazul în care, după 15 zile calendaristice de la prezentarea acestui raport, ERAL nu a primit nici o notificare de la Client, Raportul de Opțiuni, inclusiv reducerile costurilor alocate, vor fi considerate ca acceptate de către Client.
 9. Să înceapă implementarea opțiunilor de reducere a costurilor identificate în Raportul de Opțiuni în termen de 15 zile calendaristice de la acceptarea Raportului de Opțiuni, cu excepția cazului în care există motive întemeiate împotrivă și Părțile au convenit în acest sens. Clientul se obligă să achite preţul din prezentul contract şi în situaţia în care nu doreşte  implementarea  soluţiilor  recomandate de către ERAL prin Raportul de Opţiuni.


 • O Implementare cu Succes a Proiectului este considerată dacă:
 1. oferă reduceri de costuri, credite, reduceri, sau rambursări de la furnizorii tradiționali și / sau
 2. oferă opțiuni de reducere a  costurilor egale cu sau mai mari decât economiile minime solicitate  de Client (MSRI) și/ sau
 3. este implementată indiferent de procentul de reducere a costurilor și / sau
 4. asigură reducerea costurilor realizată  prin optimizarea modului  de lucru, a proceselor sau a procedurilor în vigoare .

În cazul în care Clientul alege să implementeze orice opțiune care nu îndeplinește criteriile pentru a fi o Implementare de Succes a Proiectului, sau realizează reduceri de costuri pe baza informațiilor din raport, ERAL are dreptul la tariful pentru reducerea de costuri.

 • Reducerile costurilor sunt rezultatul unei reduceri directe sau indirecte a costurilor și sunt considerate a fi diferența dintre Prețurile de Referință și noile prețurile pentru fiecare proiect de Categorie de costuri obținute ca urmare a activității acestui angajament înainte, în timpul și după implementarea completă. Toate reducerile de cost, indiferent de sursă, vor fi partajate cu ERAL în cursul Perioadei de Analiză. Dacă elementele de credit, reduceri, și / sau rambursări de la tranzacții anterioare și / sau stimulente financiare sunt obținute, și / sau opțiunile de aprovizionare introduse de ERAL sunt implementate în orice moment în altă parte în cadrul organizației Clientului, reducerile de cost rezultate vor fi tratate ca reduceri de cost realizate de ERAL.
 • Prețul de referință se va baza pe costurile suportate de către Client la începutul angajamentului ERAL, cu excepția cazului în care este convenit altfel în scris. În cazul în care la nivel de industrie apar variații de preț dupa începerea evaluării proiectului respectiv a Categoriilor de Cost, se va considera că același procent de variație ar fi avut loc în cadrul acordurilor de furnizare pre-existente, iar Prețul de Referință va fi ajustat în consecință. O analiză de proiect din perspectiva Categoriilor de Cost se referă la o singură Categorie de Cost. Din cauza limitărilor de timp și a domeniului de aplicare implicite în Contractul de Client, profunzimea analizei noastre și a verificării datelor este limitată. Clientul este de acord că ERAL nu este solicitată să efectueze un audit sau să aplice standardele de audit general acceptate sau proceduri pentru astfel de scopuri.
 • Tarife și termeni de plată fara abonament cu Implementare ERA: Clientul este de acord sa plătească ERAL cincizeci la sută (50%) din totalitatea economiilor (tariful contractual) identificate în timpul Perioadei de Analiză, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea facturilor aferente. ERAL își rezervă dreptul de a percepe penalităţi de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere la toate facturile cu întârzieri de plată mai mari de 30 de zile. Clientul și ERAL nu au dreptul de a compensa nici o sumă între Proiectele de Analiză a Categoriilor de Cost cu excepția cazului în care s-a convenit astfel
 1. La prezentarea unui Raport de Opțiuni conținând cel puțin o Soluţie de Implementare cu Succes a Proiectului, Clientului îi va fi facturată o primă tranşă de plata (Tarif de Recomandare) corespunzător cu zece la sută (10%) din totalul economiilor prognozate pentru intreaga perioada de desfasurare a Proiectului.
 2. La implementarea opțiunilor de reduceri de cost selectate, Clientului ii va fi facturata   a doua transa de plata (Tarif de implementare), in valoare de zece la sută (10%) din totalul economiilor prognozate pentru intreaga perioada de desfasurare a Proiectului.
 3. După implementare, ERAL va factura lunar sau trimestrial diferenţa până la suma totală astfel încât, la sfârşitul perioadei de remunerare, onorariul total plătit către ERAL va fi egal cu 50% (plus TVA) din economiile generate efectiv pentru Client pe durata Proiectului. Primele două plăți efectuate in avans conform celor de mai sus se vor deduce din tarifele datorate pentru fiecare Categorie de costuri pe bază pro-rata pe toata durata Perioadei de analiză, astfel încât, la sfârșitul perioadei analizate, tariful total facturat de către ERAL să fie egal cu 50% din reducerea de cost generată în mod efectiv pentru Client.
 4. ERAL va factura Clientului aceeași cotă tarifară pentru orice element de credit, reduceri, și / sau rambursări de la tranzacțiile anterioare și / sau stimulente financiare imediat după incasarea sumelor aferente acestor tranzacții de către Client.
 5. În cazul în care orice opțiuni de reducere a costurilor oferite de ERAL sunt implementate în orice alte Societăți afiliate, Clientul este de acord ca ERAL sa fie remunerata în conditiile prevăzute în prezentul Contract de Client.
  Toate tarifele ERAL exclud TVA.
 • Tarife și termeni de plată cu abonament si cu Implementare ERA: Clientul este de acord sa plătească ERAL cincizeci la sută (50%) din totalitatea economiilor (tariful contractual) identificate în timpul Perioadei de Analiză, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea facturilor aferente. ERAL își rezervă dreptul de a percepe penalităţi de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere la toate facturile cu întârzieri de plată mai mari de 30 de zile. Clientul și ERAL nu au dreptul de a compensa nici o sumă între Proiectele de Analiză a Categoriilor de Cost cu excepția cazului în care s-a convenit astfel
 • La prezentarea unui Raport de Opțiuni conținând cel puțin o Soluţie de Implementare cu Succes a Proiectului, Clientului îi va fi facturată o primă tranşă de plata (Tarif de Recomandare) corespunzător cu zece la sută (10%) din totalul economiilor prognozate pentru intreaga perioada de desfasurare a Proiectului.
 • La implementarea opțiunilor de reduceri de cost selectate, Clientului ii va fi facturata a doua transa de plata (Tarif de implementare), in valoare de zece la sută (10%) din totalul economiilor prognozate pentru intreaga perioada de desfasurare a Proiectului.
 • După implementare, ERAL va factura lunar sau trimestrial diferenţa până la suma totală astfel încât, la sfârşitul perioadei de remunerare, onorariul total plătit către ERAL va fi egal cu 40% (plus TVA) din economiile generate efectiv pentru Client pe durata Proiectului. Primele două plăți efectuate in avans conform celor de mai sus se vor deduce din tarifele datorate pentru fiecare Categorie de costuri pe bază pro-rata pe toata durata Perioadei de analiză, astfel încât, la sfârșitul perioadei analizate, tariful total facturat de către ERAL să fie egal cu 40% din reducerea de cost generată în mod efectiv pentru Client.
 • ERAL va factura Clientului aceeași cotă tarifară pentru orice element de credit, reduceri, și / sau rambursări de la tranzacțiile anterioare și / sau stimulente financiare imediat după incasarea sumelor aferente acestor tranzacții de către Client.
 • În cazul în care orice opțiuni de reducere a costurilor oferite de ERAL sunt implementate în orice alte Societăți afiliate, Clientul este de acord ca ERAL sa fie remunerata în conditiile prevăzute în prezentul Contract de Client.
  Toate tarifele ERAL exclud TVA.
 • Tarife și termeni de plată fara abonament si fara Implementare ERA: Clientul este de acord sa plătească ERAL cincizeci la sută (30%) din totalitatea economiilor (tariful contractual) identificate în timpul Perioadei de Analiză, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea facturilor aferente. ERAL își rezervă dreptul de a percepe penalităţi de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere la toate facturile cu întârzieri de plată mai mari de 30 de zile. Clientul și ERAL nu au dreptul de a compensa nici o sumă între Proiectele de Analiză a Categoriilor de Cost cu excepția cazului în care s-a convenit astfel
 • La prezentarea unui Raport de Opțiuni conținând cel puțin o Soluţie de Implementare cu Succes a Proiectului, Clientului îi va fi facturată intreaga tranşă de plata (Tarif de Recomandare) corespunzător cu treizeci la sută (30%) din totalul economiilor prognozate pentru intreaga perioada de desfasurare a Proiectului.
 • ERAL va factura Clientului aceeași cotă tarifară pentru orice element de credit, reduceri, și / sau rambursări de la tranzacțiile anterioare și / sau stimulente financiare imediat după incasarea sumelor aferente acestor tranzacții de către Client.
 • În cazul în care orice opțiuni de reducere a costurilor oferite de ERAL sunt implementate în orice alte Societăți afiliate, Clientul este de acord ca ERAL sa fie remunerata în conditiile prevăzute în prezentul Contract de Client.
  Toate tarifele ERAL exclud TVA.
 • Tarife și termeni de plată cu abonament si fara Implementare ERA: Clientul este de acord sa plătească ERAL cincizeci la sută (20%) din totalitatea economiilor (tariful contractual) identificate în timpul Perioadei de Analiză, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea facturilor aferente. ERAL își rezervă dreptul de a percepe penalităţi de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere la toate facturile cu întârzieri de plată mai mari de 30 de zile. Clientul și ERAL nu au dreptul de a compensa nici o sumă între Proiectele de Analiză a Categoriilor de Cost cu excepția cazului în care s-a convenit astfel
 • La prezentarea unui Raport de Opțiuni conținând cel puțin o Soluţie de Implementare cu Succes a Proiectului, Clientului îi va fi facturată o intreaga tranşă de plata (Tarif de Recomandare) corespunzător cu zece la sută (20%) din totalul economiilor prognozate pentru intreaga perioada de desfasurare a Proiectului.
 • ERAL va factura Clientului aceeași cotă tarifară pentru orice element de credit, reduceri, și / sau rambursări de la tranzacțiile anterioare și / sau stimulente financiare imediat după incasarea sumelor aferente acestor tranzacții de către Client.
 • În cazul în care orice opțiuni de reducere a costurilor oferite de ERAL sunt implementate în orice alte Societăți afiliate, Clientul este de acord ca ERAL sa fie remunerata în conditiile prevăzute în prezentul Contract de Client.
  Toate tarifele ERAL exclud TVA.
 1. Durata (Perioada de analiza si monitorizare): Durata Contractului de Client va începe de la data semnării contractului de către Client și va continua pentru fiecare Categorie de costuri enumerată în Programul Lucru cel puțin până la sfârșitul Perioadei Inițiale de Monitorizare asa cum este prevăzut în Programul Lucru din Contractul de Client iar, ulterior, va continua cu reînnoire automata pentru fiecare Categorie de costuri, cu excepția cazului în care una din parti solicita rezilierea printr-o notificare scrisa transmisa cu cel puțin nouăzeci (90) de zile înainte de expirare. Perioada de analiză inițială se poate prelungi pentru anumite Categorii de costuri din motive specifice, relevante pentru categoria respectiva.
 1. Reziliere: Clientul și ERAL încheie Contractul de Client cu bună-credință și cu obiectivul de a prezenta și realiza o Implementare de Succes a Proiectului. Clientul înțelege că ERAL trebuie să aloce resurse și timp pentru fiecare Analiză de Proiect a Categoriilor de Cost; prin urmare, în cazul în care Clientul refuza expres sau tacit sa implementeze Implementarea Proiectului, inclusiv in situatia in care ramane in pasivitate, ERAL va avea dreptul la o compensație echivalenta cu tariful contractual. Prin urmare, Clientul se obligă să plătească ERAL o sumă ca Tarif de reziliere determinată după cum urmează:
 1. Cinci la sută (5%) din Costurile anuale estimate de către Client astfel cum sunt enumerate în Programul de Lucru în cazul în care rezilierea are loc înainte de prezentarea Raportului de Situație, dar nu mai mult de 10.000 EUR (zecemiiEUR).
 2. Zece la sută (10%) din Costurile anuale analizate după cum este stabilit în Raportul de Situație, dar nu mai mult de 20.000 EUR (douazecimiiEUR) în cazul în care rezilierea are loc după prezentarea Raportului de Situație, dar înainte de prezentarea Raportului de Opțiuni.
 3. Treizeci la sută (30%) din economiile identificate pe toata perioada proiectului care reflectă Livrarea Optimă a Proiectului conform Raportului de Opțiuni, în cazul în care rezilierea are loc după prezentarea Raportului de Opțiuni, dar înainte de începerea oricărei activități de implementare.
 4. Cincizeci la sută (50%) din economiile identificate pe toata perioada proiectului, în cazul în care rezilierea are loc după acceptarea Raportului de Opțiuni sau începerea oricărei activități de implementare.

În cazul în care clientul optează pentru orice motiv, subiectiv sau obiectiv, justificat sau nejustificat, să nu inițieze implementarea unei Livrări Optime de Proiect, Clientul va datora tariful contractului ca şi în situaţia în care soluţia oferită de către ERAL s-ar fi implementat.

 1. Litigii

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Curţii, cu Regulile de procedură ale acestei Curţi.

Litigiul va fi judecat de un complet format din 3 Arbitri, fiecare parte urmând a numi un Arbitru, iar cel de-al treilea arbitru va fi numit de către Curte în conformitate cu regulile sale de procedură.

 1. Răspunderea contractuală

1. Pentru nerespectarea termenului de plată a facturilor emise de catre ERA, Clientul datorează ERA penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, de 0.5%, calculate la valoarea facturii.

2. Pentru neexecutarea de către ERA a obligaţiilor în termenele asumate, Clientul are dreptul să rezilieze de plin drept contractul, prin somaţie şi punerea  în  întârziere după 30 zile de la data limită asumată prin contract. Părţile contractante sunt de drept în întârziere cu privire la obligaţiile rezultate din prezentul contract.

 1. Alte clauze               

Modificarea contractului se poate face doar cu acordul scris al părţilor, expres şi neechivoc, în care să fie exprimată voinţa de a deroga cu referire la clauza care se deroga. În cazul în care nu se va menţiona că se doreşte o derogare aplicabilă şi pentru situaţiile anterioare sau ulterioare celei la care se referă acordul, această derogare va privi doar situaţia concretă în care a existat acordul.

Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru soluţionarea eventualelor litigii între părţi pe cale amiabilă sau în caz de neînţelegere, prin acţiune în justiţie adresată instanţelor competente.

Prin semnarea prezentului contract părţile confirmă ca acceptă în mod expres toate clauzele cuprinse în prezentul contract, faptul că toate prevederile acestuia au fost negociate şi acceptate de părţi fără obiecţiuni, semnarea contractului în forma prezentă echivalând cu acceptul expres al părţilor prevăzut de art. 1203 Cod Civil privind toate clauzele contractuale.

 1. Forţa majoră

Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen a oricărei obligaţii care îi revine în baza

prezentului contract dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 3 (trei) zile lucratoare, producerea evenimentului, să comunice actele doveditoare de la instituţiile competente şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor acestuia.

Dacă în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune–interese, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată.

 1. Notificări

În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

 1. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în următoarele cazuri:

 • Îndeplinirea scopului pentru care a fost încheiat;
 • acordul părţilor;
 • una dintre părţi este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată împotriva sa procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
 • una din parti cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte parti;
 • una dintre părţi îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.

Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului Programul de lucru:

Clientul ia la cunoștință și înțelege că activitatea Societății are, de multe ori, drept rezultat reducerea costurilor și îmbunătățirea programului, acestea fiind realizate prin furnizorii tradiționali, și că astfel de reduceri de costuri și îmbunătățiri sunt incluse în valoarea totală a reducerilor de cost din acest acord. În cazul în care Clientul utilizează informațiile furnizate de către ERAL pentru a implementa inițiative de furnizare, servicii sau reducere a costurilor în activitatea Clientului (sau în activitatea oricărei organizații asociate cu Clientul) pentru fiecare de Categorie de Cost, în orice moment în termen de trei (3) ani ulteriori prezentării Raportului de Opțiuni de către ERAL, Clientul este de acord să plătească Societății tarifele calculate conform celor stabilite în prezentul Contract de Client.